Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”

[pdf id=3159]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *