Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

Kế hoạch số 31-KH.ĐU ngày 28.4.2022 về kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL.TW của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/05/ke-hoach-so-31-KH.DU-ngay-28.4.2022-ve-ke-hoach-thuc-hien-ket-kuaaj-so-21-KL.TW-cua-BCH-TW-Dang-khoa-XIII-ve-day-manh-xay-dung-chinh-don-Dang-va-he-thong-chinh-tri.pdf” attachment_id=”4614″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *