Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

CV số 42-CV.ĐU về tuyên truyền phổ biến đề cương kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH TW

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/05/CV-so-42-CV.DU-ve-tuyen-truyen-pho-bien-de-cuong-ket-qua-Hoi-nghi-lan-thu-nam-BCH-TW.pdf” attachment_id=”4617″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *