Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG VẬT TƯ

Phòng Vật tư-TBYT

 1. Tổ chức nhân sự

Phòng Vật tư-TBYT tiền thân là bộ phận Vật tư – TBYT trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngày 17 tháng 04 năm 2014, theo Quyết định số 200/QĐ-SYT ngày 17/04/2014 của Giám đốc Sở y tế Thanh Hoá.
Về nhân sự hiện tại phòng Vật tư-TBYT có 15  cán bộ viên chức:

 • Thạc sĩ: 01
 • Dược sĩ CKI: 02
 • Kỹ sư điện tử: 03
 • CN kỹ thuật: 01
 • CN hóa học: 01
 • CN CĐ điện tử: 01
 • Dược sĩ cao đẳng: 06

Trưởng phòng: Ths Đỗ Chung
Phó trưởng phòng: Dược sĩ CKI- Lê Tiến Thuật

 1. Chức năng nhiệm vụ
  – Chức năng của phòng:

* Là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và hóa chất sinh phẩm trong bệnh viện.

– Nhiệm vụ của phòng:

* Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các khoa, phòng trong Bệnh viện để lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, kiểm kê-thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và hóa chất sinh sẩm chẩn đoán trong bệnh viện.

* Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và hóa chất sinh phẩm  chẩn đoán theo quy định của Nhà nước.

* Tổ chức sửa chữa kịp thời, bảo trì định kỳ thiết bị y tế; kiểm tra-kiểm định chất lượng thiết bị y tế.

* Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống khí y tế trung tâm

* Lập hồ sơ lý lịch cho tất cả các thiết bị nằm trong phạm vi quản lý; xây dựng quy trình vận hành, bảo quản, bảo trì và kỹ thuật an toàn dành cho nhân viên sử dụng thiết bị.

* Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế, thiết bị của một số hạ tầng cơ sở kỹ thuật.

* Tham gia Đề án 1816 hỗ trợ tuyến dưới về lĩnh vực thiết bị y tế và thiết bị của một số hạ tầng cơ sở kỹ thuật khi có yêu cầu.

* Tham gia theo dõi, thực hiện công tác mua sắm TTBYT vật tư tiêu hao và hóa chất sinh phẩm chẩn đoán. Quản lý đầu tư, mua sắm được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, các Luật liên quan, các Nghị định, các Thông tư sửa đổi-hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y Tế và các Bộ – Ngành liên quan.

* Tổ chức thực hiện việc kiểm kê và bảo quản kho tàng đúng quy định của  nhà nước.