Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Giới thiệu chung
Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức – Hành chính là một phòng nghiệp vụ được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện năm 2007.
Từ tháng 10/2010 bộ phận Hành chính được tách riêng và phòng chính thức có tên phòng Tổ chức cán bộ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.
Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi là một tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hàng năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế khen

2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ gồm 05 người trong đó:
– Cử nhân đại học: 05
– Trưởng phòng từ năm 2007 – tháng 2 năm 2014: CN Nguyễn Văn Hòa
– Trưởng phòng  ( Từ tháng 3/2014-2020): CN Nguyễn Duy Trưởng
– Trưởng phòng từ 2020 đến nay: CN Dương Thị Lan Anh

3. Chức năng nhiệm vụ
– Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo cán bộ, xây dựng tiêu chí tuyển dụng cán bộ trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
– Tổ chức quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
– Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng nội quy làm việc, văn hoá ứng xử cơ quan, xây dựng mối liên hệ giữa các khoa phòng bộ phận.
– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
– Phát động các phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, …, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, tin học… để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
– Thực hiện báo cáo thường quy và đột xuất với cấp trên về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị.
4. Một số kết quả nổi bật đạt được:
– Làm quy trình tuyển dụng cho 380 cán bộ viên chức;
– Làm thủ tục tiếp nhận 60 cán bộ viên chức từ đơn vị khác chuyển về;
– Làm quy trình tuyển dụng hợp đồng lao động cho 298 đối tượng;
– Hợp đồng lao động theo Nghị định 68: 47;
– Làm quy trình bổ nhiệm: 31 Trưởng khoa, phòng; 38 Phó khoa, phòng; 21 Điều dưỡng trưởng, KTV trưởng khoa;
– Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện lập phương án chia tách các khoa phòng, phương án thành lập các khoa phòng mới trình Sở Y tế.
– Phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá mở lớp đào tạo cho điều dưỡng viên trung học học lên điều dưỡng viên cao đẳng.
– Làm thủ tục đề nghị Sở Y tế phê duyệt chuyển đổi mã ngạch điều dưỡng trung học lên điều dưỡng cao đẳng cho các điều dưỡng;
– Giải quyết nhanh chóng và chính xác các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức theo đúng quy định.

Stumble Guys Mod APK

Ativador Office 2010