Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Giới thiệu chung
Phòng TCKT thành lập năm 2007 cùng với sự ra đời của bệnh viện có vai trò tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong lĩnh vực quản lý tài  chính. Lúc đầu phòng có 02 nhân viên. Do nhu cầu của chuyên môn, sự phát triển không ngừng của bệnh viện, đến nay Phòng TCKT có 43 cán bộ công nhân viên, tất cả các nhân viên đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
II. Cơ cấu nhân sự: Tổng số nhân lực: 43, trong đó:
– Trưởng phòng: ThS Trương Thị Hải
– Phó Trưởng phòng: CN Lý Tú Anh
– Phó Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Hà
– Nhân viên: 38 Cử nhân, 05 CĐ + TH

Tập thể phòng TCKT
III. Chức năng, nhiệm vụ

– Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
– Hàng năm, căn cứ và chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác lập dự toan ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
– Thu nhập, phản ảnh, xử lý và tổng thợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí. Sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị
– Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.
– Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể trên nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, đúng chế độ, chính sách và pháp luật nhà nước.
– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán,  tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản
– Tổ chức quản lý lưu trữ các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định.
– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện
III. Kết quả đạt được
– Tham mưu cho lãnh đạo Bênh viện thực hiện tốt việc quản lý tài chính theo Nghị định 43/2005/NĐ – CP  của chính phủ
– Phòng TCKT đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2009, 2010.
– Năm 2009, Phòng được UBND tỉnh tặng bằng khen
IV. Hướng phát triển
– Đáp ứng mọi chu cầu chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất của bệnh viện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức được hưởng, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ngân sách, luật kế toán, luật thống kê, luật phòng chống tham nhũn
– Nâng cao nghiệp vụ quản lý thu chi tài chính, quản lý kinh tế
– Hạch toán thu, chi theo khoa, phòng trong toàn bệnh viện theo tinh thần Nghị định 43 của Chính phủ

            Baixar              Bytebaixar

fifa mobile mod apk

attivare windows 10 crack

kinemaster pc download

Ativador Windows 10 kmspico ativador

Baixar Photoshop Crackeado