Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ngày 12/07/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên,  Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng và đi vào hoạt động ngày 02/07/2020, là đầu mối triển khai, tham mưu Ban giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, với chức năng và nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện;
Phối hợp với các Khoa/Phòng/Đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh;
Phối hợp với các Khoa/Phòng/Đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình chuyên môn;
Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành;
Phối hợp với phòng TCCB khảo sát đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế;
Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục;
Triển khai, phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.
Nhân sự phòng Quản lý chất lượng gồm 01 bác sỹ, 02 cử nhân điều dưỡng và 01 cử nhân tài chính kế toán đã và đang xây dựng và hoàn thiện các quy trình và áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn , chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng để ngày một nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong bệnh viện

Ghost of Tsushima PC

ativador office 2013 ativador office 2016 Download CapCut for PC