Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. Tổ chức nhân sự:

Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 10 năm 2010 có tên là pḥòng Kế Hoạch Tổng hợp Điều dưỡng.

Từ tháng 11/2010 đến nay có tên là Phòng Kế hoạch tổng hợp (sau khi tách phòng phòng Công nghệ thông Tin và phòng Điều dưỡng)

– Tổng số cán bộ nhân viên: 14, trong đó:

+ Thạc sỹ: 03

+ Điều dưỡng: 08

+ Các bộ phận khác: 03
– Trưởng phòng: Tiến sĩ. Nguyễn Hữu Thành
– Phó trưởng phòng: Hoàng Sỹ Điền
– Các bộ phận: Kế hoạch tổng hợp, thống kê lưu trữ và thư viện, quản lý chất lượng, quan hệ xã hội,…

II. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Chịu trách nhiệm về các hoạt động chung của toàn bệnh viện:
– Xây dựng kế hoạch hoạt động của toàn Bệnh viện, các khoa/ phòng
– Đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy chế bệnh viện.
– Tổ chức, chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện. Cụ thể là:
– Dựa vào nhiệm vụ của bệnh viện hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch: Đào tạo, phát triển các kỹ thuật, xây dựng phác đồ điều trị
– Tổ chức, đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, thực hiện quy chế bệnh viện tham mưu cho Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
– Tổ chức đào tạo cho nhân viên của bệnh viện và tuyến dưới về công tác chuyên môn. Kết hợp với nhà trường trong và ngoài tỉnh đào tạo cho học sinh, sinh viên học tập và thực hành.
– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, cùng phòng chỉ đạo tuyến, đào tạo cho tuyến dưới, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
– Tổ chức, phối hợp, cùng các khoa, phòng và các đơn vị bạn để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh Viện và cấp trên.
– Đảm bảo công tác lưu trữ, thống kê, báo cáo.
– Tổ chức công tác thường trực (quy chế thường trực).
– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện
– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
– Chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trình giám đốc, tổ chức thực hiện.
– Công tác thư viện, quản lý website, thư viện ảnh.

III. Một số kết quả nổi bật:
– Xây dựng các kế hoạch phát triển bệnh viện hàng năm.
– Xây dựng Đề án phát triển bệnh viện đến năm 2020.
– Xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực nhi toàn tỉnh.
– Xây dựng bộ quy trình công tác, quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị.
– Cung cấp các thiết bị, dụng cụ y tế đảm bảo cho hoạt động của bệnh viện.
– Thực hiện 3 dự án đầu tư trang thiết bị y tế.
– Đầu mối tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên bệnh viện và cán bộ tuyến dưới.
– Tham mưu có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.