Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Tổ chức nhân sự
Phòng Điều dưỡng được tách ra từ bộ phận Điều dưỡng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp, đến nay phòng gồm có 06 cán bộ nhân viên trong đó:

– Thạc sỹ: 01
– Đại học: 04

– Cao đẳng: 01
Trưởng phòng: Thac sỹ Dương Văn Minh
Phó phòng: CN điều dưỡng: Hoàng Thị Phương

II. Chức năng nhiệm vụ

– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt; Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định; Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt; Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

– Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý;

– Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

– Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Đào tạo tại chỗ, sau đại học, mời chuyên gia;

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.