Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

I. Lịch sử phát triển
Phòng chỉ đạo tuyến được thành lập, theo Quyết Định số 703/QĐ-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Giám Đốc Sở Y Tế Thanh hoá.

Ngay từ khi thành lập phòng, các kế hoạch hoạt động công tác chỉ đạo tuyến đã được Ban Giám Đốc Bệnh viện quan tâm, chỉ đạo định hướng phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Nên trong thời gian qua công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả cao, đóng góp một phần vào công tác điều trị và phòng bệnh Nhi khoa tại địa phương.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự

Hiện nay nhân sự phòng gồm có 03 cán bộ:

– BS CKI: Lê Tiến Sỹ

III.Chức năng và nhiệm vụ

– Tham mưu giúp giám đốc Bệnh Viện về công tác chỉ đạo tuyến.

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưói

– Tổ chức thực hiện.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của công tác phòng bệnh và hoạt động, chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

– Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến. Giúp Sở Y Tế chỉ đạo tuyến dưới về chuyên khoa nhi, và đề xuất phương hướng phát triển nhi khoa.

– Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh Viện.

IV. Một số kết quả đã đạt được

1. Công tác đào tạo liên tục

– Hồi sức sơ sinh và chăm sóc thiết yếu

– Cấp cứu Nhi .

– Cập nhật kiến thức nâng cao năng lực Bác sỹ tuyến tỉnh; tuyến huyện về Sơ sinh, Hồi sức cấp cứu nhi khoa; Truyền nhiễm; hô hấp; Tiêu hoá; Ngoại khoa,Tim mạch…

2. Đào tạo theo nhu cầu địa phương

– Bác sĩ Nhi định hướng.

– Điều dưỡng Nhi định hướng.

– Chuyễn giao kỹ thuật chuyên môn

3. Thực hiện Đề án 1816, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bác Trung Bộ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến huyện.

– Cử cán bộ chuyên môn tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới theo quyết định số 1816/QĐ-BYT

– Chuyển giao kỹ thuật cho 27 bệnh viện huyện theo đúng 22 nội dung theo dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ