Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc bệnh viện:
– Giám đốc: BSCKII Lê Đăng Khoa
– Phó giám đốc: BSCKII Nguyễn Viết Hải
– Phó giám đốc: BSCKII Lê Văn Tráng
– Phó giám đốc: ThS.BS Hà Hoàng Minh

baixaisoft.com

twitch apk